Brak grafik

                                                                                              

                                                                                             Opiekunowie:

                                                                                                   Magdalena Fijoł

                                                                                                   Zbigniew Kępka

 

 

                                                                                     

                                                                                        

 

                                REGULAMIN

                                   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PUŁAWACH

 

 

                                                     ROZDZIAŁ I

                           KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                   Art.1

Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku(Dz. U .Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.,poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

                                                               Art.2

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach.

                                                                Art.3

Rada Uczniowska SU jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców.

                                                             Art.4

Zarząd SU i Rada Uczniowska reprezentuje interesy uczniów. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Uczniowską.

                                                              Art.5

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów , takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspakajania i rozwijania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

                                                        ROZDZIAŁ II

                               ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                               Art.6

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. na szczeblu klasy -Samorządy Klasowe w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.
 2. na szczeblu szkoły-Rada Uczniowska, którą tworzą wszystkie Samorządy Klasowe .
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

   - Przewodniczący

 • Zastępca Przewodniczącego
 • Skarbnik
 1. Do realizacji swoich działań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania Zarząd określa ich nazwę, skład, zakres działalności i kompetencje. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

                      

                                                                Art.7

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Kompetencje Samorządu Klasowego:
 2. a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU,
 3. b) broni interesów ucznia na szczeblu klasowym i szkolnym,
 4. c) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury klasy itp.),bierze udział w pracach Rady Uczniowskiej i informuje klasę o jej postanowieniach i pracach,
 5. e) bierze udział wraz z wychowawcą w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych klasy,
 6. f) realizuje inne zadania nałożone przez klasę, wychowawcę lub Radę Uczniowską.

      

2.Kompetencje Rady Uczniowskiej:

 1. a) przygotowuje i uchwala regulamin SU, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły,
 2. b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie SU,  
 3. c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,                                                                                      
 4. d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. e) wydaje gazetkę szkolną.

 

 1. Kompetencje Zarządu SU:                                                                                                      
 2. kieruje pracą SU
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy na dany rok szkolny .    
 4. pomaga w przygotowaniu i realizacji imprez i uroczystości szkolnych .
 5. występuje z wnioskami do władz szkolnych w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego
 6. bierze udział w gospodarowaniu środkami materialnymi SU  

 

                                                           ROZDZIAŁ III

              TRYB WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                       Art.8

Samorząd klasowy wybierany jest w wyborach, których zasady ustalają poszczególne klasy z wychowawcami.

                                                                       Art.9

Członkowie Samorządów klasowych tworzą Radę Uczniowską.

                                                                       Art.10

Kandydatów za Zarządu SU zgłaszają Samorządy klasowe poszczególnych klas.

                                                                       Art.11

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej oceny dobre ze wszystkich przedmiotów nauczania
 2. posiadać co najmniej ocenę dobrą z zachowania

                                                                       Art.12

Tryb wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy uzyskali największa liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Uczniowska powołuje 4-osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

-do dnia 25 maja każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU.

-do dnia 30 maja Przewodniczący klas zgłaszają a piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu SU z ich krótka charakterystyką: kandydatury opiniuje wychowawca klasy; charakterystyki kandydatów zostają podane do wiadomości uczniów przez umieszczone na tablicy ogłoszeń SU.

 

 1. Zarządzanie o wyborach podaje się do wiadomości uczniów przez ogłoszenie przez radiowęzeł szkolny.
 2. Wybory do Zarządu SU powinny zakończyć się do dnia 10 czerwca.
 3. Nowy Zarząd rozpoczyna pracę z dniem 1 września następnego roku szkolnego.
 4. Kadencja SU trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

 

 

                                                         ROZDZIAŁ IV

                 TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                             Art.13

Opiekun SU posiada status stałego obserwatora i koordynatora działań SU.

                                    

                                                            Art.14

Wybory opiekuna SU odbywają się jednocześnie z wyborami do Zarządu SU:

 • do dnia 30 maja opiekunowie SU obecnej kadencji przedstawiają listę kandydatów na opiekunów nowej kadencji,
 • lista kandydatów zostaje podana do wiadomości uczniów przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

                                                  Art.15                                                                            

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

                                                              Art.16

Opiekunami SU zostają nauczyciele , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

                                                             Art.17

Kadencja trwa 1 rok.

                                                               Art.18

Nauczyciel może sprawować funkcję opiekuna SU co 5 lat.

 

                                                              Art.19

Kandydatury nowych opiekunów zostają zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu.

                                                              

                                                          ROZDZIAŁ V

                               TRYB PRACY I PODEJMOWANIE UCHWAŁ SU

 

                                                            Art.20

Rada Uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu SU lub opiekuna SU (minimum raz w miesiącu).

                                                            Art.21

Pierwsze zebranie nowo wybranych organów SU(Zarządu SU i Rady Uczniowskiej)zwołuje opiekun SU do dnia 20 września.

                                                            Art.22

Uchwały podejmuje Rada Uczniowska większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

                                                          ROZDZIAŁ VI

                     ODWOŁANIE CZŁONKA RADY UCZNIOWSKIEJ

 

                                                             Art.23

Członka Rady Uczniowskiej można odwołać , jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.

                                                           Art.24

Sprawę rozpatruje Rada Uczniowska przez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.

                                                            Art.25

Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniowskiej powołuje się nowego ucznia zgłoszonego i zaakceptowanego przez Radę Uczniowską.

 

                                                         ROZDZIAŁ VII

                           TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE

                                         SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                           Art.26

Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego Zarządu lub opiekuna SU.

                                                            Art.27

Zmiany w regulaminie uchwala Rada Uczniowska w głosowaniu.

 

                                                          ROZDZIAŁ VIII

                                                     PRZEPISY KOŃCOWE

                                                          

                                                             Art.28

Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany przed wyborami Zarządu i Opiekuna SU

                                                            Art.29

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (umieszczony w bibliotece szkolnej lub wywieszony na tablicy Ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego).  

                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

                                       PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                     działającego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach

                                           na rok szkolny 2015/2016

         Priorytety szkoły:

 1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zagadnień zawiązanych z nauczaniem i wychowaniem.
 2. Kształtowanie postaw uczniów ze szczególnym uwzględnieniem szacunku dla dziedzictwa kulturowego oraz wartości patriotycznych i norm społecznych.
 3. Wizerunek szkoły w środowisku.

Cele ogólne w pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizuje i inspiruje prace samorządów klasowych.
 2. Koordynuje działania integrujące społeczność szkolną.
 3. Kształtuje postawy patriotyczne i społeczne.
 4. Reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i miejskich.

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie mają wpływ na organizację życia szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczą w akcjach promujących szkołę.
 3. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.
 4. Uczniowie są zaangażowani w życie szkoły ,dążą do osiągnięcia sukcesu

Zarząd samorządu uczniowskiego:

 1. Przewodniczący: Szymon Makarewicz
 2. Zastępca: Nikola Jasik
 3. Sekretarz: Julia Inger, Oliwia Rybak

Poczet sztandarowy:

      Zuzanna Mikusek, Patrycja Stasiak, Łukasz Gąsior

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. Magdalena Fijoł
 2. Zbigniew Kępka