Dzień Wiosny 2019

W czwartek, 21 marca 2019 r. świętowaliśmy w szkole Dzień Wiosny.  Dzieci powitały wiosnę siejąc nasionka różnych warzyw do doniczek z ziemią i tak powstał nasz świetlicowy ogródek. Mali ogrodnicy dowiedzieli  się przy tym co jest potrzebne roślinom do życia a przy tworzeniu ogródka było mnóstwo zabawy. 

GALERIA

 

Dni Integracji 25 - 29 marca 2019

 

          W dniach 25 – 29 marca br. obchodzić będziemy, jak co roku,       Dni Integracji,   w tym roku pod hasłem  „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

          Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału                  w konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły.  

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

 

                           

Dni Otwarte 25 lutego - 4 marca 2019 r. galeria

 

               Dni Otwarte w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników
w Puławach
 organizowane są corocznie  od kilku lat. W tym  roku odbyły się
w  dniach  od  25  lutego   do  4  marca.
Jest  to inicjatywa  skierowana do dzieci  pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców.

           W ramach wydarzenia, w godzinach przedpołudniowych, gościli 
w "Szóstce" wychowankowie oddziałów przedszkolnych  puławskich placówek.
Mieli okazję zwiedzić szkołę i uczestniczyć razem ze swoimi
wychowawczyniami w różnorodnych zajęciach, między innymi rozwijających
sprawność manualną, przyrodniczo - chemicznych, informatycznych,
sportowych oraz przedstawieniach teatralnych. 

           W środę  27 lutego  po południu zaplanowano zajęcia dla dzieci
i ich rodziców. Goście wzięli udział  w warsztatach artystycznych 
"Z gliny wyczarowane",  zajęciach przyrodniczo - chemicznych
z elementami robotyki, podczas których przeprowadzali ciekawe 
i zabawne doświadczenia. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty "Przyroda wokół nas"  oraz gry i zabawy sportowe.


           Podczas gdy dzieci miło spędzały czas  ucząc się przez zabawę,
rodzice wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pedagoga
i psychologa szkolnego"Nowa rzeczywistość. Moje dziecko idzie do szkoły". 

       Zaangażowanie uczestników świadczy o tym, że zajęcia są atrakcyjne, potrzebne i, jak co roku, cieszą się dużym zainteresowaniem.   

GALERIA

 

Turniej szachowy

Już po raz dziesiąty w Osinach odbył się Zimowy Szachowy Turniej dla dzieci.
W turnieju uczestniczyło ponad stu  szachistów z różnych zakątków Polski.
 
Naszą szkołę reprezentowali: 
Aleks  Madejski kl. II b            
Maciej  Mielczarski kl. II b
Jakub  Woźniak  kl. IV b
Jakub   Morgaś  kl. IV b
Zuzanna  Taracha kl. IV c
Kaja   Chudoń  kl. IV c
Wiktoria   Sycińska  kl. V a
 
Nasi młodzi  szachiści  godnie reprezentowali naszą szkołę, zajmując bardzo wysokie miejsca.
 Jakub Wożniak zajął  I  MIEJSCE   w  kategorii chłopców do lat 10
 Zuzanna Taracha zajęła VI  MIEJSCE   w  kategorii  dziewcząt do lat 10
 Kaja Chudoń  zajęła IX MIEJSCE  w  kategorii dziewcząt do lat 15
Pozostali uczestnicy także zajęli wysokie pozycje w rankingu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

Gala Nasi Najlepsi 2018/2019

 

"Skrzydlate słowa, skrzydlate myśli rodzą się w skrzydlatej Szóstce! Nieustanne loty do gwiazd, spełnianie marzeń, wspinanie się na szczyty wiedzy i rozwijanie wielu umiejętności są nadrzędnymi celami kształcenia w szkole nr 6.” Tymi słowami nasi konferansjerzy otworzyli kolejną galę Nasi Najlepsi. Uroczystość jest podsumowaniem osiągnięć za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.
W tym roku, dyplom „Wzorowego Ucznia” otrzymało 66 podopiecznych, którzy mieli średnią powyżej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Wyróżnienie otrzymało także 34 podopiecznych, którzy mieli 100% frekwencję. 
Zaszczycili nas swoją obecnością: Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Bożena Krygier, Pani Anna Maj kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy, Pani Agnieszka Zamojska Inspektor Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aneta Walaszczyk.
Ponadto, swój recital zaprezentowała absolwentka naszej szkoły, wspaniała i niezwykle utalentowana artystka – Jadwiga Malinowska
Jeszcze raz chcielibyśmy pogratulować uczniom, a także rodzicom za wychowanie tak sumiennych, pracowitych, wytrwałych, odpowiedzialnych i wyróżniających się wysoką kulturą osobistą dzieci!

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa odbędzie się 4.02.2109 (poniedziałek)

13.00-15.00 klasy O-III

15.30-17.30 klasy IV-VIII

Uroczysta Gala – Nasi Najlepsi

 8 lutego o godz.10.00 gorąco zapraszamy Rodziców i przyjaciół „Szóstki” na   Galę „ Nasi Najlepsi”.  To uroczyste podsumowanie osiągnięć uczniów  w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Aby podkreślić rangę imprezy i uzmysłowić  wszystkim, jak ważne jest to wydarzenie najpierw odśpiewany będzie hymn. Potem, w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów dyrektor szkoły Elżbieta Wirga, przy dźwiękach fanfar wyróżni uczniów w  następujących kategoriach:

-wzorowy uczeń (ten zaszczytny tytuł otrzymają uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny w nauce i zachowaniu

- wzorowa frekwencja

Gala okraszona będzie występem artystycznym naszej absolwentki Jadwigi Malinowskiej.

Impreza ta wzbudza zawsze nie lada emocje. Serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                              

                                                                                             Opiekunowie:

                                                                                                   Magdalena Fijoł

                                                                                                   Zbigniew Kępka

 

 

                                                                                     

                                                                                        

 

                                REGULAMIN

                                   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PUŁAWACH

 

 

                                                     ROZDZIAŁ I

                           KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                   Art.1

Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku(Dz. U .Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.,poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

                                                               Art.2

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach.

                                                                Art.3

Rada Uczniowska SU jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców.

                                                             Art.4

Zarząd SU i Rada Uczniowska reprezentuje interesy uczniów. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Uczniowską.

                                                              Art.5

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów , takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspakajania i rozwijania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

                                                        ROZDZIAŁ II

                               ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                               Art.6

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. na szczeblu klasy -Samorządy Klasowe w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.
 2. na szczeblu szkoły-Rada Uczniowska, którą tworzą wszystkie Samorządy Klasowe .
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

   - Przewodniczący

 • Zastępca Przewodniczącego
 • Skarbnik
 1. Do realizacji swoich działań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania Zarząd określa ich nazwę, skład, zakres działalności i kompetencje. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

                      

                                                                Art.7

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Kompetencje Samorządu Klasowego:
 2. a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU,
 3. b) broni interesów ucznia na szczeblu klasowym i szkolnym,
 4. c) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury klasy itp.),bierze udział w pracach Rady Uczniowskiej i informuje klasę o jej postanowieniach i pracach,
 5. e) bierze udział wraz z wychowawcą w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych klasy,
 6. f) realizuje inne zadania nałożone przez klasę, wychowawcę lub Radę Uczniowską.

      

2.Kompetencje Rady Uczniowskiej:

 1. a) przygotowuje i uchwala regulamin SU, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły,
 2. b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie SU,  
 3. c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,                                                                                      
 4. d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. e) wydaje gazetkę szkolną.

 

 1. Kompetencje Zarządu SU:                                                                                                      
 2. kieruje pracą SU
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy na dany rok szkolny .    
 4. pomaga w przygotowaniu i realizacji imprez i uroczystości szkolnych .
 5. występuje z wnioskami do władz szkolnych w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego
 6. bierze udział w gospodarowaniu środkami materialnymi SU  

 

                                                           ROZDZIAŁ III

              TRYB WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                       Art.8

Samorząd klasowy wybierany jest w wyborach, których zasady ustalają poszczególne klasy z wychowawcami.

                                                                       Art.9

Członkowie Samorządów klasowych tworzą Radę Uczniowską.

                                                                       Art.10

Kandydatów za Zarządu SU zgłaszają Samorządy klasowe poszczególnych klas.

                                                                       Art.11

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej oceny dobre ze wszystkich przedmiotów nauczania
 2. posiadać co najmniej ocenę dobrą z zachowania

                                                                       Art.12

Tryb wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy uzyskali największa liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Uczniowska powołuje 4-osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

-do dnia 25 maja każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU.

-do dnia 30 maja Przewodniczący klas zgłaszają a piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu SU z ich krótka charakterystyką: kandydatury opiniuje wychowawca klasy; charakterystyki kandydatów zostają podane do wiadomości uczniów przez umieszczone na tablicy ogłoszeń SU.

 

 1. Zarządzanie o wyborach podaje się do wiadomości uczniów przez ogłoszenie przez radiowęzeł szkolny.
 2. Wybory do Zarządu SU powinny zakończyć się do dnia 10 czerwca.
 3. Nowy Zarząd rozpoczyna pracę z dniem 1 września następnego roku szkolnego.
 4. Kadencja SU trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

 

 

                                                         ROZDZIAŁ IV

                 TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                             Art.13

Opiekun SU posiada status stałego obserwatora i koordynatora działań SU.

                                    

                                                            Art.14

Wybory opiekuna SU odbywają się jednocześnie z wyborami do Zarządu SU:

 • do dnia 30 maja opiekunowie SU obecnej kadencji przedstawiają listę kandydatów na opiekunów nowej kadencji,
 • lista kandydatów zostaje podana do wiadomości uczniów przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

                                                  Art.15                                                                            

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

                                                              Art.16

Opiekunami SU zostają nauczyciele , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

                                                             Art.17

Kadencja trwa 1 rok.

                                                               Art.18

Nauczyciel może sprawować funkcję opiekuna SU co 5 lat.

 

                                                              Art.19

Kandydatury nowych opiekunów zostają zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu.

                                                              

                                                          ROZDZIAŁ V

                               TRYB PRACY I PODEJMOWANIE UCHWAŁ SU

 

                                                            Art.20

Rada Uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu SU lub opiekuna SU (minimum raz w miesiącu).

                                                            Art.21

Pierwsze zebranie nowo wybranych organów SU(Zarządu SU i Rady Uczniowskiej)zwołuje opiekun SU do dnia 20 września.

                                                            Art.22

Uchwały podejmuje Rada Uczniowska większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

                                                          ROZDZIAŁ VI

                     ODWOŁANIE CZŁONKA RADY UCZNIOWSKIEJ

 

                                                             Art.23

Członka Rady Uczniowskiej można odwołać , jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.

                                                           Art.24

Sprawę rozpatruje Rada Uczniowska przez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.

                                                            Art.25

Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniowskiej powołuje się nowego ucznia zgłoszonego i zaakceptowanego przez Radę Uczniowską.

 

                                                         ROZDZIAŁ VII

                           TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE

                                         SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                           Art.26

Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego Zarządu lub opiekuna SU.

                                                            Art.27

Zmiany w regulaminie uchwala Rada Uczniowska w głosowaniu.

 

                                                          ROZDZIAŁ VIII

                                                     PRZEPISY KOŃCOWE

                                                          

                                                             Art.28

Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany przed wyborami Zarządu i Opiekuna SU

                                                            Art.29

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (umieszczony w bibliotece szkolnej lub wywieszony na tablicy Ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego).  

                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

                                       PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                     działającego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach

                                           na rok szkolny 2015/2016

         Priorytety szkoły:

 1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zagadnień zawiązanych z nauczaniem i wychowaniem.
 2. Kształtowanie postaw uczniów ze szczególnym uwzględnieniem szacunku dla dziedzictwa kulturowego oraz wartości patriotycznych i norm społecznych.
 3. Wizerunek szkoły w środowisku.

Cele ogólne w pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizuje i inspiruje prace samorządów klasowych.
 2. Koordynuje działania integrujące społeczność szkolną.
 3. Kształtuje postawy patriotyczne i społeczne.
 4. Reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i miejskich.

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie mają wpływ na organizację życia szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczą w akcjach promujących szkołę.
 3. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.
 4. Uczniowie są zaangażowani w życie szkoły ,dążą do osiągnięcia sukcesu

Zarząd samorządu uczniowskiego:

 1. Przewodniczący: Szymon Makarewicz
 2. Zastępca: Nikola Jasik
 3. Sekretarz: Julia Inger, Oliwia Rybak

Poczet sztandarowy:

      Zuzanna Mikusek, Patrycja Stasiak, Łukasz Gąsior

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. Magdalena Fijoł
 2. Zbigniew Kępka