Brak grafik

Prośba o zwrot książek do biblioteki!

Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych książek.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, należy powiadomić wychowawcę i po otrzymaniu informacji zwrotnej od nauczyciela bibliotekarza wpłacić wskazaną kwotę na rachunek bankowy szkoły, który w tej informacji będzie się znajdował.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia innej książki należy ją odkupić i zwrócić do biblioteki.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Informacji dla rodziców uczniów klas ósmych

Drodzy Państwo,
na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/, na stronie głównej znajdują się ważne informacje i załączniki do rekrutacji uczniów. Zachęcam do skorzystania.
Pozdrawiam
Elżbieta Wirga

Rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

13 maja 2020 r. Premier naszego rządu wydał Komunikat, w którym poinformował o stopniowym uruchamianiu pracy szkół. W związku z tym, pragnę przekazać Państwu najważniejsze informacje:

 1. Od 20 maja 2020 r. dzieci 6-letnie, zgłoszone przez Rodziców, będą korzystać z opieki w oddziale przedszkolnym. Kontynuowane jest nauczanie zdalne.
 2. Od 18 maja 2020 r. w naszej szkole będą odbywać się zajęcia indywidualne w ramach godzin rewalidacyjnych.
 3. Od 25 maja 2020 r. szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III, których Rodzice wyrażą taką chęć.
 4. Kontynuowane jest nauczanie zdalne we wszystkich klasach.
 5. Od 25 maja 2020 r. oferujemy indywidualne konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII, które będą odbywały się na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów.
 6. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy indywidualne konsultacje z nauczycielami  dla zainteresowanych uczniów wszystkich klas.

Aby móc przyjąć do szkoły dzieci, tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali, prosimy  o zapoznanie się z "Procedurą bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2’’ oraz jak najszybsze dostarczenie dokumentów, pozwalających na przyjęcie dziecka, tj. Oświadczenia rodziców, Deklaracji rodziców, Zasady funkcjonowania placówki w trakcie reżimu sanitarnego, Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.

 

Wypełnione i podpisane skany dokumentów należy przesyłać drogą mailową  (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dostarczyć osobiście do wtorku 19.05.2020 r. (w przypadku oddziałów przedszkolnych), i do czwartku 21 maja 2020 r. w przypadku uczniów klas 1-3,  dla których możliwość organizacji zajęć opiekuńczych rozpocznie się od 25 maja 2020 r., aby można było właściwie zaplanować organizację pracy w tych specyficznych i trudnych warunkach.

W przypadku zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas ósmych od 25 maja 2020 wychowawcy klas będą się kontaktować z Państwem odnośnie zapotrzebowania na takie zajęcia.

W dalszej kolejności kontakt będzie dotyczył możliwości zorganizowania zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020 r.

Informujemy, że jeśli rodzic dziecka zapisanego na zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym lub mającego wykupione obiady (w klasach 1-3) nie zgłosi rezygnacji do godz. 10:00 dnia poprzedniego będzie musiał ponieść koszty posiłku. Jest to związane z koniecznością wcześniejszego zakupu zaopatrzenia do stołówki.

Zarządzenie z dnia 18 maja 2020r.

Procedura bezpieczeństwa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 

Załącznik 1: Zasady funkcjonowania placówki

Załącznik 2: Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 3: Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik 4: Deklaracja rodziców

Office 365

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z przedłużeniem czasowego zamknięcia szkół do 24 maja 2020r. informujemy, że kształcenie na odległość będzie przebiegało jak dotychczas. Oznacza to, że obowiązkiem  ucznia jest realizacja zadań umieszczonych w e-dzienniku w zakładce zadania domowe. Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z  platformy Office 365 https://www.office.com/, w tym zajęć realizowanych  online.

Dla Państwa wygody na stronie szkoły w zakładce Office 365  zamieściliśmy link kierujący na  platformę. 

 

Jak zmotywować się do nauki?

Kliknij, przeczytaj!

Bądź bezpieczny w sieci!

Warto skorzystać!

Warto skorzystać w okresie kwarantanny 

TVP Kultura rozpoczęła emisję zekranizowanych lektur szkolnych i innych ciekawych zajęć. Zachęcamy do ich obejrzenia

            I mnóstwo materiałów w linku poniżej... nie czekaj i zamiast się nudzić skorzystaj!

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10497

 

                                                                                              

                                                                                             Opiekunowie:

                                                                                                   Magdalena Fijoł

                                                                                                   Zbigniew Kępka

 

 

                                                                                     

                                                                                        

 

                                REGULAMIN

                                   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PUŁAWACH

 

 

                                                     ROZDZIAŁ I

                           KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                   Art.1

Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku(Dz. U .Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.,poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

                                                               Art.2

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach.

                                                                Art.3

Rada Uczniowska SU jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców.

                                                             Art.4

Zarząd SU i Rada Uczniowska reprezentuje interesy uczniów. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Uczniowską.

                                                              Art.5

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów , takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspakajania i rozwijania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

                                                        ROZDZIAŁ II

                               ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                               Art.6

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. na szczeblu klasy -Samorządy Klasowe w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik.
 2. na szczeblu szkoły-Rada Uczniowska, którą tworzą wszystkie Samorządy Klasowe .
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

   - Przewodniczący

 • Zastępca Przewodniczącego
 • Skarbnik
 1. Do realizacji swoich działań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania Zarząd określa ich nazwę, skład, zakres działalności i kompetencje. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

                      

                                                                Art.7

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Kompetencje Samorządu Klasowego:
 2. a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU,
 3. b) broni interesów ucznia na szczeblu klasowym i szkolnym,
 4. c) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury klasy itp.),bierze udział w pracach Rady Uczniowskiej i informuje klasę o jej postanowieniach i pracach,
 5. e) bierze udział wraz z wychowawcą w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych klasy,
 6. f) realizuje inne zadania nałożone przez klasę, wychowawcę lub Radę Uczniowską.

      

2.Kompetencje Rady Uczniowskiej:

 1. a) przygotowuje i uchwala regulamin SU, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły,
 2. b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie SU,  
 3. c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,                                                                                      
 4. d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. e) wydaje gazetkę szkolną.

 

 1. Kompetencje Zarządu SU:                                                                                                      
 2. kieruje pracą SU
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy na dany rok szkolny .    
 4. pomaga w przygotowaniu i realizacji imprez i uroczystości szkolnych .
 5. występuje z wnioskami do władz szkolnych w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego
 6. bierze udział w gospodarowaniu środkami materialnymi SU  

 

                                                           ROZDZIAŁ III

              TRYB WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                       Art.8

Samorząd klasowy wybierany jest w wyborach, których zasady ustalają poszczególne klasy z wychowawcami.

                                                                       Art.9

Członkowie Samorządów klasowych tworzą Radę Uczniowską.

                                                                       Art.10

Kandydatów za Zarządu SU zgłaszają Samorządy klasowe poszczególnych klas.

                                                                       Art.11

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej oceny dobre ze wszystkich przedmiotów nauczania
 2. posiadać co najmniej ocenę dobrą z zachowania

                                                                       Art.12

Tryb wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy uzyskali największa liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Uczniowska powołuje 4-osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

-do dnia 25 maja każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU.

-do dnia 30 maja Przewodniczący klas zgłaszają a piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu SU z ich krótka charakterystyką: kandydatury opiniuje wychowawca klasy; charakterystyki kandydatów zostają podane do wiadomości uczniów przez umieszczone na tablicy ogłoszeń SU.

 

 1. Zarządzanie o wyborach podaje się do wiadomości uczniów przez ogłoszenie przez radiowęzeł szkolny.
 2. Wybory do Zarządu SU powinny zakończyć się do dnia 10 czerwca.
 3. Nowy Zarząd rozpoczyna pracę z dniem 1 września następnego roku szkolnego.
 4. Kadencja SU trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

 

 

                                                         ROZDZIAŁ IV

                 TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                             Art.13

Opiekun SU posiada status stałego obserwatora i koordynatora działań SU.

                                    

                                                            Art.14

Wybory opiekuna SU odbywają się jednocześnie z wyborami do Zarządu SU:

 • do dnia 30 maja opiekunowie SU obecnej kadencji przedstawiają listę kandydatów na opiekunów nowej kadencji,
 • lista kandydatów zostaje podana do wiadomości uczniów przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

                                                  Art.15                                                                            

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

                                                              Art.16

Opiekunami SU zostają nauczyciele , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

                                                             Art.17

Kadencja trwa 1 rok.

                                                               Art.18

Nauczyciel może sprawować funkcję opiekuna SU co 5 lat.

 

                                                              Art.19

Kandydatury nowych opiekunów zostają zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu.

                                                              

                                                          ROZDZIAŁ V

                               TRYB PRACY I PODEJMOWANIE UCHWAŁ SU

 

                                                            Art.20

Rada Uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu SU lub opiekuna SU (minimum raz w miesiącu).

                                                            Art.21

Pierwsze zebranie nowo wybranych organów SU(Zarządu SU i Rady Uczniowskiej)zwołuje opiekun SU do dnia 20 września.

                                                            Art.22

Uchwały podejmuje Rada Uczniowska większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

                                                          ROZDZIAŁ VI

                     ODWOŁANIE CZŁONKA RADY UCZNIOWSKIEJ

 

                                                             Art.23

Członka Rady Uczniowskiej można odwołać , jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.

                                                           Art.24

Sprawę rozpatruje Rada Uczniowska przez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.

                                                            Art.25

Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniowskiej powołuje się nowego ucznia zgłoszonego i zaakceptowanego przez Radę Uczniowską.

 

                                                         ROZDZIAŁ VII

                           TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE

                                         SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                           Art.26

Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego Zarządu lub opiekuna SU.

                                                            Art.27

Zmiany w regulaminie uchwala Rada Uczniowska w głosowaniu.

 

                                                          ROZDZIAŁ VIII

                                                     PRZEPISY KOŃCOWE

                                                          

                                                             Art.28

Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany przed wyborami Zarządu i Opiekuna SU

                                                            Art.29

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (umieszczony w bibliotece szkolnej lub wywieszony na tablicy Ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego).  

                                                                         Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

                                       PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                     działającego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach

                                           na rok szkolny 2015/2016

         Priorytety szkoły:

 1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zagadnień zawiązanych z nauczaniem i wychowaniem.
 2. Kształtowanie postaw uczniów ze szczególnym uwzględnieniem szacunku dla dziedzictwa kulturowego oraz wartości patriotycznych i norm społecznych.
 3. Wizerunek szkoły w środowisku.

Cele ogólne w pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizuje i inspiruje prace samorządów klasowych.
 2. Koordynuje działania integrujące społeczność szkolną.
 3. Kształtuje postawy patriotyczne i społeczne.
 4. Reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i miejskich.

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie mają wpływ na organizację życia szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczą w akcjach promujących szkołę.
 3. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.
 4. Uczniowie są zaangażowani w życie szkoły ,dążą do osiągnięcia sukcesu

Zarząd samorządu uczniowskiego:

 1. Przewodniczący: Szymon Makarewicz
 2. Zastępca: Nikola Jasik
 3. Sekretarz: Julia Inger, Oliwia Rybak

Poczet sztandarowy:

      Zuzanna Mikusek, Patrycja Stasiak, Łukasz Gąsior

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. Magdalena Fijoł
 2. Zbigniew Kępka