Brak grafik

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza          niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, szkoła, do której uczeń uczęszcza, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

 Udział  w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowiąca Załącznik nr 1 do regulaminu (lub do pobrania ze strony Organizatora) oraz Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy (załącznik nr 2).

 1. Prace na Konkurs mogą być nadsyłane do 28 października 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  sp6pulawy.pl.
 3. Wszyscy laureaci Konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Gala finałowa konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  im Polskich Lotników w Puławach 15 listopada 2019 roku.  

 

Koordynator konkursu:

Magdalena Stefanyszyn

nauczyciel języka polskiego

 

                                                                              

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„NA STALOWYCH SKRZYDŁACH”

III EDYCJA KONKURSU

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu Literackiego „Na stalowych skrzydłach” zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych (uczniowie klas 4-8), zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 4-6

II kategoria – klasy 7-8

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka nawiązywała będzie do lotnictwa lub lotników.
 2. Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 3. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej. Zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • 2

 

Celem konkursu jest:

 1. Promowanie polskiej poezji, odkrywanie utalentowanych twórców.
 2. Pozyskiwanie i upowszechnianie wartościowych utworów literackich
 3. Rozbudzanie zainteresowań literackich
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz poznawanie sylwetek Polskich Lotników i poszerzanie wiedzy historycznej

 

 • 3
 1. Uczestnicy powinni dostarczyć teksty w formie elektronicznej na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Polskich Lotników

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (lub do pobrania ze strony Organizatora).

 1. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w dowolnej formie i przetwarzanie danych osobowych Autora oraz osoby, pod kierunkiem której powstała. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 4. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 5. Decyzje jury są ostateczne.
 • 4
 1. Prace na Konkurs mogą być nadsyłane do 28 października 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r. informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły  sp6pulawy.pl.
 3. Wszyscy laureaci Konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 4. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 Polskich Lotników w Puławach 15 listopada 2019 roku.  
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zdecydowania o nagrodach przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 7. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Nagród nie wysyłamy pocztą.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 9. Załączniki:

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych
 2. Oświadczenie uczestnika o samodzielności pracy

 

 

 

                                                                                                              

 

załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………     

nazwa i adres placówki

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku mojego podopiecznego / dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 6 im Polskich Lotników w Puławach, zwanej dalej ADO (Administrator Danych Osobowych)  w celu organizacji i przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Na stalowych skrzydłach”.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany przez ADO i przyjmuję             do wiadomości, iż:

1) Dane osobowe podane w karcie uczestnika będą przetwarzane wyłącznie         w celu uczestnictwa w konkursie.

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

 

Data:..............................                   ............................................................................................

                                                                              (czytelne imię i nazwisko rodzica)

                                                                                                       

 

załącznik nr 2

 

Oświadczenie uczestnika konkursu o samodzielności pracy

 

........................................., dnia...............................

.................................................................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu )

 

Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy i nie zawiera żadnych znamion plagiatu      oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony.

 

 

.......................................................................

podpis uczestnika konkursu