Brak grafik

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

„Piórem i pędzlem…”

Temat Konkursu  „Na krańcu świata”

Cele konkursu

 • Inspirowanie twórczości poetyckiej i plastycznej
 • Rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez twórczą interpretację tematu
 • Promowanie dzieci uzdolnionych literacko i plastycznie
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastyki dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści
 • Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych i poetyckich

Warunki uczestnictwa

 • Wiek uczestników od 10- do 15 lat (klasy IV-VIII)
 • Przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza nawiązujących do tematu konkursu
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w obu edycjach jednocześnie plastycznej i literackiej

Edycja literacka

 • Każdy z uczestników może przesłać jeden samodzielnie napisany wiersz, zainspirowany tematem konkursu
 • Ocenie jury będą podlegały oryginalność, poprawność językowa, wartość artystyczna
 • Każda praca powinna być opisana w następujący sposób
  • imię i nazwisko autora, wiek, klasa
  • adres, telefon i e-mail placówki
  • imię i nazwisko opiekuna

Edycja plastyczna

 • Każdy z uczestników może przesłać do 5 prac plastycznych wykonanych samodzielnie dowolną techniką
  w formacie A3
 • Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę oryginalność kompozycji, jakość artystyczną
  i estetyczną, zgodność tematyczną
 • Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane
 • Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich transportu
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę
 • Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru
 • imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych prac, ich promocji oraz wykorzystania wizerunku autorów prac w celach promocyjnych konkursu. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów, a udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

PRACE PLASTYCZNE PROSIMY DOSTARCZYĆ DO p. SŁAWOMIRY WŁODARCZYK LUB EWY WOJCIECHOWSKIEJ - FIJOŁ
W TERMINIE DO  15 MARCA

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.sp.naleczow.pl