Lp.

Data

Tematyka

Odpowiedzialni

1.

05.09.2019 r. spotkanie dyrektora z RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan pracy szkoły

2. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2019/2020.

3. Kalendarz roku szkolnego; Plan pracy szkoły; Dni wolne – 14.10.2019, 31.10.2019, 21,22,23. 04.2020 30.04.2020, 10.06.2020, 12.06.2020

4. Zmiany w Statucie szkoły – na kolejne spotkane; Propozycje RR

5. Remonty w czasie wakacji

6. Propozycje do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

. BEZPIECZEŃSTWO

 

- Spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły – informacje na temat zmian w oświacie (na stronie LKO)

- Spotkanie rodziców uczniów klas  IV, V, VI, VII i VIII z nauczycielkami prowadzącymi przedmiot – Wychowanie do życia w rodzinie oraz Doradztwo zawodowe – przekazanie informacji o programie i tematyce zajęć. - Informacje dla rodziców uczniów klas ósmych            na temat egzaminu ósmoklasisty

- Wybór Klasowych Rad Rodziców („Trójek klasowych”) oraz przedstawicieli do Rady Rodziców.

- Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

- Zapoznanie rodziców z zasadami WSO oraz ze Statutem Szkoły, zapoznanie z kryteriami wymagań na poszczególne stopnie szkolne oraz ocenę zachowania.

- Przedstawienie planu spotkań                    z rodzicami.

- Potwierdzenie adresów zamieszkania i zameldowania uczniów.

- religia/etyka - zgody

- Ubezpieczenie uczniów – NNW

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

jw.

 

 

jw.

jw.

 

Wychowawcy klas

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

2.

24.10. 2019 r.

Spotkanie z rodzicami w ramach Otwartych drzwi” – spotkania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

- pogadanka pedagoga szkolnego

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

3.

12.12. 2019 r.

Spotkania z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami w ramach „Otwartych drzwi”.

- Przekazania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie zachowania, a także o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I półrocze

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

4.

05.03.2020 r.

Spotkania z wychowawcami – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szk. 2019/2020.

- Podsumowanie pracy szkoły.

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

5.

02.04.2020 r.

Spotkanie z rodzicami w ramach Otwartych drzwi” – spotkania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

- Informacje dla rodziców uczniów klas ósmych            na temat egzaminu ósmoklasisty

- Konsultacje  z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

7.

28.05.2020 r.

Spotkania z wychowawcami klas w ramach „Otwartych drzwi” oraz konsultacje z nauczycielami.

- Przekazanie informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie zachowania, a także o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za rok szkolny 2019/2020.

- Konsultacje  z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

 

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

 

 

Wychowawcy klas oraz dyrektor szkoły, a także rodzice uczniów mogą organizować dodatkowe terminy spotkań z rodzicami, zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

 

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu spotkań                                           z rodzicami.