Spis treści

Podstawa prawna programu wychowawczego szkoły

Wstęp

System wartości

Sylwetka absolwenta

Cele wychowawcze

Zadania wychowawcze

Zadania wychowawcze w wychowaniu patriotycznym

Monitoring wizyjny, a program wychowawczy

Zadania do realizacji

Powinności wychowawcy klasy

Powinności i treści wychowawcze właściwe dla zajęć edukacyjnych

Współpraca szkoły z rodzicami

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym

Ewaluacja Programu Wychowawczego

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

SZKOŁY

Program wychowawczy szkoły opracowano w oparciu o akty prawne:

 • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;
 • Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.);
 • Statut Szkoły;

WSTĘP

Szkoła Podstawowa w swej misji realizuje nadrzędny cel pracy edukacyjnej, jakim jest wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców i ich oczekiwania, będą wprowadzać uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrożą ich do samodzielności, pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Metody pracy:

- Gry i zabawy

- Dyskusje na forum grupy

- Scenki rodzajowe

- Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci

- Treningi umiejętności

- Symulacje

- Wyjścia i wycieczki klasowe i szkolne

Formy pracy:

- Praca indywidualna

- Praca w grupach

- Praca w zespołach zadaniowych

- Praca zbiorowa

SYSTEM WARTOŚCI

Do wartości wychowawczych ustanowionych w naszej szkole w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły należą:

- Odpowiedzialność

- Obowiązkowość

- Solidność

- Samodzielność

- Zaradność

- Otwartość-

- Uczciwość

- Prawdomówność

- Szacunek

- Patriotyzm

- Tolerancja

SYLWETKA ABSOLWENTA

Program wychowawczy naszej szkoły zakłada, iż w wyniku systematycznych i spójnych oddziaływań wychowawczych absolwent szkoły podstawowej, na miarę swojego wieku będzie:

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

 • zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich prze-strzeganie,
 • rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,
 • czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej grupy,
 • posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym, respektując ich prawo do odmienności w tym względzie.
 • dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać.

Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

 • zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich,
 • ma własne pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów i wypróbowuje je w swych działaniach,
 • wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń,
 • umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:
 • stara się zasłużyć na zaufanie innych będąc szczerym i uczciwym,
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku szkolnym i domowym i stara się stosować do nich,
 • nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,
 • używa języka uprzejmego i oddającego uszanowanie dla innych,
 • potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych.

Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 • potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowią-zujących w nie tylko społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywi-lizacyjnym i dostrzec ewentualne rozbieżności,
 • z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,
 • odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

CELE WYCHOWAWCZE

Głównym celem wychowania w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia obejmujący:

 • rozwój intelektualny,
 • rozwój moralno-społeczny,
 • rozwój zdrowotny,
 • rozwój emocjonalno-duchowy,
 • kształcenie woli.

Na wszechstronny rozwój osobowości uczniów będzie się składać realizacja następujących celów wychowawczych:

1. W wymiarze intelektualnym:

 • kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego poszukiwania wiedzy,
 • kształcenie umiejętności prezentowania twórczej postawy,
 • kształcenie umiejętności komunikowania się,
 • kształcenie umiejętności spostrzegania i kojarzenia poprzez umiejętną obserwację, ćwiczenie pamięci i uwagi,
 • poznanie dorobku kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury własnego regionu.
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień.

2. W wymiarze moralno-społecznym:

 • wpajanie wartości uniwersalnych,
 • rozwój myślenia wartościującego,
 • kształcenie umiejętności obiektywnej oceny własnych i cudzych zachowań oraz zdolności,
 • wyrobienie odwagi cywilnej,
 • kształcenie wrażliwości uczuciowej,
 • przygotowanie do pełnienia przypisanych ról społecznych,
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • przygotowanie uczniów do wejścia Polski do Unii Europejskiej,
 • wychowanie komunikacyjne,
 • kształcenie umiejętności współpracy.

3. W wymiarze zdrowotnym:

 • kształcenie sprawności fizycznej,
 • wyrobienie odporności na wszelkiego typu zagrożenia (profilaktyka),
 • kształcenie postaw proekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania.

4. W wymiarze kształtowania woli:

 • kształcenie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność, wytrwałość,
 • umiejętność stawiania sobie celów i osiągania ich,
 • wyrabianie nawyku punktualności, ładu i porządku.

5. W wymiarze emocjonalno - duchowym:

 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz właściwej ekspresji uczuć i emocji,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do kultury i przeszłości własnego kraju,
 • poznanie dorobku kultury narodowej i uniwersalnej w sferze sztuki, nauki, religii,
 • kształcenie postawy twórczej we wszystkich sferach życia,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania i podtrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE

KLASA PIERWSZA

Cel wychowania - Poznajemy siebie i swoich kolegów

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Ma poczucie przynależności do klasy jako ważne jaj ogniwo.
 • Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.
 • Współtworzy i respektuje normy grupowe.
 • Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działania grupy.

 

Cele operacyjne

Zadania szczegółowe

Poznajemy się przez zabawę– integracja zespołu

Gry i zabawy integracyjne

Organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych (urodziny, imieniny, pasowanie na ucznia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki itp.)

Wszyscy tworzymy klasę.

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Ustalamy prawa i obowiązki panujące w klasie Nasze zasady

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych:

- poznajemy drogę do szkoły

- poznajemy budynek szkolny i zasady poruszania się po nim

- poznajemy ludzi pracujących w szkole, którzy mogą nam pomóc w trudnych sytuacjach

- poznajemy najbliższe otoczenie szkoły

Wiemy jak bezpiecznie odpoczywać w czasie zimy i lata

Prezentujemy się innym

Prezentujemy się w:

 • przedstawieniach teatralnych,
 • wystawach prac plastycznych,
 • koncertach muzycznych.

 

Wspólnie oceniamy nasze działania i osiągnięcia

 

KLASA DRUGA

Cel wychowania - Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu.
 • Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 

Cele operacyjne

Zadania szczegółowe

Razem się uczymy i razem się bawimy

Zabawy ułatwiające budowanie więzi koleżeńskich w klasie

Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania w klasie i szkole

Poznajemy regulaminy zachowania w instytucjach publicznych i stosujemy się do nich

Bierzemy udział w imprezach kulturalnych: spektakl teatralny, seans filmowy, wystawa – strojem i zachowaniem respektujemy ich regulaminy

Korzystamy z biblioteki szkolnej i miejskiej

Poznajemy piękno naszego miasta, regionu, kraju poprzez wycieczki klasowe

Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania w miejscach publicznych

Wiemy jak zachować się w środkach komunikacji publicznej, instytucjach użyteczności publicznej

Uczestniczymy w wycieczkach tematycznych

Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu i państwa

Poznajemy ważne daty związane a historią naszego kraju.

Bierzemy udział w ważnych uroczystościach na terenie naszej szkoły , miasta

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Bezpiecznie poruszamy się w drodze do szkoły

Bezpiecznie bawimy się w czasie zimy

Bezpiecznie wypoczywamy nad wodą

 

KLASA TRZECIA

Cel wychowania - Uczeń potrafi zachować się w sytuacjach trudnych

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.
 • Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
 • Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiedni reaguje.
 • Zna formy odmawiania innym osobom.
 • Jest świadome swoich praw.
 • Wie do kogo może zwrócić się o pomoc.

 

Cele operacyjne

Zadania szczegółowe

Układamy naszą Konwencją Praw Dziecka

Wymyślamy i zapisujemy prawa ważne dla nas

Czytamy Konwencję Praw Dziecka

Przekonujemy innych do Konwencji Praw Dziecka

Zapoznajemy dzieci i dorosłych z prawami dziecka poprzez różne formy ekspresji (teatralna, plastyczna, słowna)

Urządzamy Sejmik Koleżeński – odgrywanie zamienionych ról uczniów, rodziców, nauczycieli przez nich samych

Tworzymy Mapę Przyjaciół Dzieci

Poznajemy osoby i instytucje wspomagające szkołę: pedagog i psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna, stomatolog szkolny, policja.

Przedstawiamy w pracach plastycznych osoby i instytucje pomagające dzieciom z ich adresami, numerami telefonów i sposobem dotarcia do nich

Uczymy się egzekwować swoje prawa

Prawidłowo oceniamy sytuacje – ćwiczenia dramowe umożliwiające rozróżnianie dobra i zła w życiu codziennym

Trenujemy umiejętności reagowania w różnych sytuacjach – odgrywanie ról zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Bezpiecznie poruszamy się w drodze do szkoły

Bezpiecznie bawimy się w czasie zimy i latem, szczególnie nad wodą

Wiemy jak i kogo alarmować o niebezpieczeństwie

 

KLASA CZWARTA

Cel wychowania - Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania.
 • Potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi.
 • Używa komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego uczucia nadawcy.
 • Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania.

 

Cele operacyjne

Zadania szczegółowe

Uczymy się aktywnie słuchać

Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi (zabawy liczbowe, ćwiczenia rysunkowe)

Poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowanie, dojaśnianie)

Poznajemy zasady sprzyjające jasności wypowiedzi.

Poznajemy istotę procesu komunikacji i przyczyny zakłóceń:

- analiza przyczyn błędów w odbiorze komunikatu i sposobu ich uniknięcia (zabawa Głuchy telefon)

- określanie cech jasnego wypowiadania się – intonacja, szybkość mówienia, język wypowiedzi itp.

Uczymy się mówić, co czujemy i rozumieć uczucia innych.

Uczymy się używać komunikatu JA w sytuacjach trudnych

- Ja czuję ... wskazanie swojego konkretnego uczucia

- Kiedy ty... przedstawienie konkretnego zachowania wywołującego daną emocję

- Ponieważ... opisanie powodu pojawienia się takich emocji u nadawcy

 

Poznajemy sposoby odczytywania mowy ciała

Uczymy się wyrażać prośby, sądy i oczekiwania

Uczymy się wyrażać swoje zdanie – symulacje sytuacji domowych, szkolnych pomagające odegrać role asertywnych uczniów, ćwiczenia umiejętności wyrażania i obrony swoich praw

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do szkoły

Znam zagrożenia występujące w okresie zimowym, bezpiecznie spędzam ferie i czas wolny zimą

Dbam o bezpieczny wypoczynek latem szczególnie nad wodą

Wiem jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

 

KLASA PIĄTA

Cel wychowania - Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Obserwuje własne zachowania w różnych sytuacjach.
 • Ma świadomość swoich zalet i wad.
 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić.
 • Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.
 • Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować.

Cele operacyjne

Zadania szczegółowe

Obserwujemy swoje zachowania w różnych sytuacjach

Ćwiczenia dramowe pokazujące formy zachowań i uczucia charakterystyczne dla każdego dziecka w danej sytuacji Jesteśmy na niby...

Naśladowanie rzeczywistości ukazującej zachowania własne i innych w autentycznych sytuacjach I co ja z sobą zrobię?

Poznajemy siebie z własnego doświadczenia i opinii innych

Jaka/ Jaki jestem? – przeprowadzamy wywiady z osobami ważnymi (rodzice, krewni, przyjaciel, ulubiony nauczyciel)

Sporządzamy mapę mentalną JA z zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru i działania oraz tych, nad którymi należy pracować Jaka/Jaki jestem?

Dostrzegamy świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości

Piszemy Księgę Marzeń i Celów (klasy, szkoły, każdego ucznia indywidualnie)

Potrafimy dokonać autoprezentacji

Przygotowujemy sesję reklamową Uczeń o jakim się marzy – symulacje autoprezentacji, czyli przedstawienie siebie w formie słownej, plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do szkoły

Znam zagrożenia występujące w okresie zimowym, bezpiecznie spędzam ferie i czas wolny zimą

Dbam o bezpieczny wypoczynek latem, szczególnie nad wodą

Wiem jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

 

 KLASA SZÓSTA

Cel wychowania - Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt

Efekty działań wychowawczych:

 

 • Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia.
 • Ma poczucie sprawstwa.
 • Analizuje i modyfikuje swoje działanie w zależności od potrzeb.
 • Potrafi dokonywać samokontroli i samooceny.

 

Cele operacyjne

Zadania szczegółowe

Planujemy swój czas pracy

Zawieram kontrakt naukowy z samym sobą

- analiza własnych potrzeb i zainteresowań

- wyznaczenie sobie celów krótkoterminowych (miesiąc)i długoterminowych ( półrocze)

- określenie sposobów realizacji

- ustalenie planu zajęć (praca z planem lekcji)

- linia czasu – wizualne przedstawienie zamierzeń i umiejscowienie ich w czasie

 

Planujemy swój wypoczynek

Szkolna giełda pomysłów – przedstawiamy ciekawe formy spędzania wolnego czasu w naszej okolicy

Wyjście klasowe do instytucji kulturalnych:

- analiza repertuaru

- wyznaczenie terminu

- wyznaczenie trasy pieszej lub dojazdu

- ustalenie kosztów

- przygotowanie przewodnickie (wiadomości, informacje, ciekawostki)

Wycieczka klasowa:

- planowanie

- znalezienie miejsca

- wyznaczenie terminu

- wyznaczenie sposobu dojazdu

- ustalenie kosztów

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE W ZAKRESIE

WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO

KLASY I – III

 

Uczeń:

 • Zna godło, hymn państwowy i inne symbole narodowe
 • Okazuje szacunek wobec symboli narodowych
 • Poznaje i śpiewa pieśni patriotyczne
 • Zna i odwiedza lokalne miejsca pamięci narodowej
 • Poznaje sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych)
 • Zna patrona szkoły, hymn szkolny, przestrzega ceremoniału szkolnego
 • Zna polskie obrzędy i zwyczaje oraz uczestniczy w ich kultywowaniu
 • Nabywa umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

 

KLASY IV – VI

Uczeń:

 • Okazuje szacunek do własnego kraju, symboli narodowych, religijnych i pamiątek historycznych
 • Rozumie potrzebę kultywowania tradycji i zwyczajów narodowych
 • Dostrzega potrzebę więzi z krajem ojczystym
 • Posiada wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów regionu i kraju
 • Aktywnie uczestniczy w szkolnych i lokalnych uroczystościach patriotycznych
 • Dba o lokalne miejsca pamięci narodowej
 • Przestrzega ceremoniału szkolnego
 • Aktywnie bierze udział w obchodach Dni Patrona Szkoły
 • Doskonali umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Zadania nauczyciela

Cele i realizacja

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
 • diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów – lekcje z wychowawcą

 

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów: koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe

 

 • promowanie osiągnięć uczniów: udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, eksponowanie prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, gazetce szkolnej i lokalnej, stronie internetowej szkoły
 • projektowanie i realizacja projektów klasowych i szkolnych

 

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny

Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, nauczyciele świetlicy, biblioteki, pedagog i psycholog szkolny,

Wychowawcy klas

Opiekunowie projektów

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 1. Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy
 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego uczniów:
  • wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych
  • korzystanie z pracowni przedmiotowych
  • wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, multimediów i Internetu

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 1. Umiejętność pracy w zespole
 • udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych,
 • artystycznych, projektach edukacyjnych

 

 • działania samorządu uczniowskiego, imprezy, uroczystości

 

 • prowadzenie gazetki szkolnej

Nauczyciele przedmiotowi, opiekunowie kół zainteresowań, opiekunowie projektów

 

Opiekun samorządu

 

 

Opiekun szkolnej gazetkiie

Cały rok

 1. Umiejętności komunikacji międzyludzkiej
  • nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy
  • kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów
  • nabywanie zasad właściwej komunikacji
  • kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych

 

Pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi

Cały rok

 1. Kształtowanie kultury języka
 • utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie
 • udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, lekcje biblioteczne
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, centrów nauki, domów kultury

 

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze

Cały rok

 1. Kształtowanie u ucznia postawy przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, narodowego i europejskiego
 • Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem szkolnym, sztandarem:
  • akademia z okazji Dni Patrona szkoły
  • pogadanki, dyskusje
 • Współudział w organizacji i udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych:
  • organizowanie apeli, akademii
  • organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, jasełka, mikołajki, wigilia ,Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka
 • Aktywna praca samorządu uczniowskiego:
 • organizacja wyborów opiekuna samorządu i prezydium
  • inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych
  • organizacja i udział w „małym wolontariacie”
  • organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych
  • redagowanie kolumny samorządu szkolnego w gazetce szkolnej
 • Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych lokalnych i kształtowanie postaw patriotycznych:
  • nauka oraz przypominanie hymnu państwowego
  • udział i pomoc w organizacji spotkań wigilijnych, wielkanocnych
  • uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, np. Święta Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja

 

 • Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku okazywania im szacunku:
  • udział w apelach i uroczystościach szkolnych, organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia:
  • zapoznanie ze statutem
  • zapoznanie z wewnątrzszkolnym zasadami oceniania
 • zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktyki

Wychowawca, nauczyciel muzyki, nauczyciel języka polskiego, samorząd uczniowski, wychowawcy

Cały rok

 1. Kształtowanie w uczniach tolerancji
  • symulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu sposobów kulturalnego wyrażania własnego zdania, uważnego słuchania innych
  • poznawanie kultur, religii, tradycji innych narodów

 

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

 1. Ukierunkowanie uczuć i emocji
 • kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć i emocji
 • nauka kontroli własnych emocji
 • umiejętność budowania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Spotkania z psycholpedagogiem szkolnym, grupy wsparcia, dramy, spotkania okolicznościowe z członkami rodzinogiem,

Cały rok

 1. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji
  • nabywanie postaw asertywnych, nauka stosownego używania słowa „nie” jako postawy, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości
  • nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie
  • rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach nietypowych/trudnych
  • nabywanie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych, przedstawienie roli integracji
  • wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom

 

Dyrektor szkoły, wychowawcy, samorząd uczniowski, pedagog, psycholog

Cały rok

 1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią

Kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku:

 • pogadanki, warsztaty, prelekcje, zajęcia w terenie, próbne alarmy
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia:
  • pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje w terenie, próbne alarmy
 • Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  • udział w kursie pierwszej pomocy
 • Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji
 • komunikacyjnej:
  • udział w kursie na kartę rowerową, zdobycie karty rowerowej, spotkania z policją, zajęcia w terenie, gry symulacyjne

 

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

 1. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę

Kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny:

 • zebrania z rodzicami
 • współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych

 

 • Wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego:
  • tworzenie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej

 

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny

Cały rok

12 Dbamy o zdrowie

Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego:

 • realizowanie edukacji ekologicznej
 • wycieczki do miejsc ochrony pomników przyrody, parków narodowych
 • Diagnozowanie swoich potrzeb, nawyków i kształtowanie umiejętności określania ich wpływu na zdrowie. Promowanie wartości zdrowego stylu życia:
  • pogadanki, dyskusje
  • spotkania z pielęgniarką szkolną
  • wdrażanie do realizacji zadań programu profilaktyki
 • Doskonalenie sprawności fizycznej
  • udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych sekcjach sportowych
  • zajęcia na basenie
  • udział w zawodach sportowych
 • Aktywne spędzanie wolnego czasu:
  • plansze i reklamy
  • artykuły prasowe i gazetki klasowe

Wychowawcy, nauczyciele przyrody

Nauczyciel wychowania fizycznego

Wychowawcy

Cały rok

Na podstawie zadań do realizacji na każdy rok szkolny opracowywany będzie plan działań wychowawczych skierowanych na uczniów.

 

MONITORING WIZYJNY

 

W związku z realizacją Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach „ do Programu Wychowawczego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach wprowadza się rozdział Monitoring wizyjny.

 

Monitoring wizyjny ma na celu monitorowanie ryzyka możliwych zachowań dla zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły:

 • System monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
 • System monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych.
 • Dostęp do zapisu w systemie monitoringu posiada Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 • Dyrektor na wniosek wychowawcy, nauczyciela, rodzica lub innego pracownika szkoły, umożliwia odtworzenie obrazu zapisu monitoringu, celem ustalenia przebiegu danego zdarzenia.
 • Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły.
 • W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia szkolnego mienia itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez: Dyrekcję Szkoły, wychowawców, nauczycieli oraz funkcjonariuszy policji

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY

Zadania wychowawcy klasy

Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:

1)      Współpraca z zespołem pedagogicznym pracującym z klasą i koordynowanie realizacji zadań zapisanych w programie wychowawczym szkoły.

2)      Realizacja programu zajęć wychowawczych, profilaktyki uzależnień, programu zdrowotnego i zajęć pozalekcyjnych.

3)      Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.

4)      Wspomaganie uczniów w realizacji podjętych przez nich działań.

5)      Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych; w tym także wspomaganie uczniów mających trudności w szkole.

 

Powinności wychowawcy klasy

1)      Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły (program edukacji psychologicznej, zdrowotnej i profilaktyki uzależnień).

2)      Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz stosunków interpersonalnych zachodzących w klasie.

3)      Poznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, środowiska ucznia

4)      Wspieranie uczniów w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych, szkolnych poprzez konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów.

5)      Obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów.

6)      Organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, ogniska, wspólne wyjścia do kina, teatru itp.) stwarzających możliwość integrowania klasy, kształtowania postaw i kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, poszerzania zainteresowań itp.

7)      Informowanie uczniów i rodziców o aktach prawnych obowiązujących w szkole: statut, WSO, PSO, program wychowawczy szkoły, prawa i obowiązki ucznia, program wychowawczy klasy, wynikach w nauce i zachowaniu.

8)      Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów, np. pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej.

9)      Utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów, włączanie w życie szkoły i wspieranie ich w wychowaniu dzieci.

10)    Obrona interesów klasy na forum szkoły i pełnienie roli mediatora w różnych sytuacjach szkolnych.

POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

 1. uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm,
 2. uświadamiać własną wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokontroli i samooceny,
 3. uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,
 4. zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego,
 5. uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 6. dbać o poprawne wyrażanie się uczniów.

 

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazywania:

 1. wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka
 2. przykładowych postaw bohaterów literackich i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei historycznych
 3. rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów,
 4. tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka, wartości rodziny w życiu człowieka,
 5. piękna przyrody i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji,
 6. znaczenia norm moralnych w życiu człowieka.

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Szkoła przyjmuje wspierającą i uzupełniającą rolę w wychowaniu dziecka, albowiem bezwzględny priorytet ma dom rodzinny.
 2. Zasady współpracy z rodzicami uwzględniają:
 • przepływ informacji o uczniach pomiędzy rodzicami i nauczycielami,
 • poradnictwo dla rodziców,
 • udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • kierowanie do ekspertów (psychologów, logopedów itp.).
 1. Informacji dotyczących nauki zachowania dziecka w szkole może udzielać: wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog szkolny i psycholog.
 • Informacje dotyczące dziecka mogą być przekazywane na spotkaniach z rodzicami, a także telefonicznie i listownie.
 • Informacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi rodzice (opiekuni prawni) otrzymują wyłącznie na spotkaniach z wychowawcą.
 • Informacji o uczniu nauczyciel nie udziela w czasie lekcji i podczas pełnienia dyżurów.
 1. Wychowawcy klas i nauczyciele zapoznają rodziców:
 • ze statutem szkoły
 • ze szkolnym programem wychowawczym,
 • z wymaganiami edukacyjnymi,
 • z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO),
 • przedmiotowymi systemami oceniania (PSO).
 1. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie poprzez:
 • pedagogizację rodziców - krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga (10-15 min.) na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju
 • dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,
 • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, przez pedagoga, wychowawcę klasy,
 • informowanie o zasadach współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
 • udzielenie pomocy rodzinom potrzebującym pomocy (patologicznym, niewydolnym wychowawczo, ubogim).
 1. Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej dziedzinie (wychowawczej, kulturalnej, gospodarczej, organizacji wycieczek itp.), świadomie podjąwszy współpracę.
 • rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców.
 • rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i usprawiedliwiania nieobecności dziecka.
 • rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
 • rodzice powinni zapewnić dziecku w domu rodzinnym odpowiednie wychowanie oraz warunki do nauki.
 1. Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb, winno dotyczyć:
 • oczekiwań rodziców wobec szkoły,
 • skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,
 • programu wychowawczego szkoły,
 • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • przedmiotowych systemów oceniania.

 

STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE

WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM

 

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach odbywają się uroczystości i imprezy zgodne z harmonogramem imprez na dany rok szkolny.

 

 

Termin

Uroczystości

1

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

2

Wrzesień

Rocznica wybuchu II wojny światowej

3

30 września

Dzień Chłopaka

4

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

5

Październik

Pasowanie na ucznia klasy I

6

Listopad

Odwiedzanie grobów na puławskich cmentarzach

7

5 – 11 listopada

Dni Patrona Szkoły

8

11 listopada

Rocznica Odzyskania Niepodległości

9

30 listopada

Andrzejki

10

6 grudnia

Mikołajki

11

Grudzień

Wigilie klasowe

12

Grudzień

Jasełka

13

21 – 22 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

14

Styczeń

Zabawa Karnawałowa

15

14 lutego

Walentynki

16

8 marca

Dzień Kobiet

17

21 marca

Powitanie wiosny

18

22 kwietnia

Światowy Dzień Ziemi

19

Kwiecień/ maj

Dni Integracji

20

3 maja

Rocznica Konstytucji 3 Maja

21

26 maja

Dzień Matki

22

1 czerwca

Dzień Dziecka

23

Czerwiec

Wybory do Samorządu Szkolnego

24

Czerwiec

Dni Puław

25

Czerwiec

Pożegnanie absolwentów szkoły

26

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego

Sposoby ewaluacji:

 • obserwacja
 • analiza dokumentów
 • analiza wytworów pracy dzieci
 • ankieta dla rodziców
 • ankieta dla uczniów
 • rozmowy z rodzicami
 • rozmowy o przeżyciach dzieci podczas różnorodnych działań
 • rozmowy z nauczycielami

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego dokonywana będzie po każdym roku szkolnym, a wnioski z niej będą uwzględnione w zmodyfikowanych działaniach wychowawczych na każdy rok szkolny.