Miejski Konkurs Plastyczny
 
 
Szkoła Podstawowa Nr6 im. Polskich Lotników w Puławach -  Oddział Przedszkolny zaprasza dzieci z Puław do udziału w konkursie plastycznym „Owady na naszych łąkach''
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 - 8 lat.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : 5-6 lat oraz 7-8 lat.
Cele konkursu:
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;
- wdrażanie do proekologicznych zachowań,
- dostrzeganie piękna przyrody poprzez jej obserwację,
- wzbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody.
REGULAMIN KONKURSU:
Tematyka prac: prace plastyczne przedstawiające: łąkę, jego mieszkańców a w szczególności owady, łąkę w różnych porach roku,
Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (bez użycia materiałów sypkich-cukier,ryż,kasza itp.);
Do wykonania pracy można użyć materiałów wtórnych, ekologicznych.
Prace mogą być przestrzenne.
Format prac: A4 lub A3 ,przestrzenne nie więcej niż 30x30
Kryteria oceny:
-poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
-indywidualne potraktowanie tematu,
-zgodność pracy z tematem przewodnim,
-samodzielność wykonania pracy przez dziecko
Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną na odwrocie pracy :
(imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy - do szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego  ).
oraz zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych-załącznik
Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac.
Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
Organizator nie bierze udziału w konkursie.
Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I,II,II oraz  wyróżnienia)otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.
Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
Termin nadsyłania/składania prac: do 4.05.2018 r
Rozstrzygnięcie konkursu : 9. 05.2018 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 11.05.2018r. na stronie internetowej szkoły
Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej w szkole wystawie i na stronie internetowej szkoły.
Prace proszę przynieść lub przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa Nr6 im. Polskich Lotników
ul.Niemcewicza 4      24-100 Puławy
Oddział Przedszkolny/Anna Mielczarska
z dopiskiem: konkurs „Owady na naszych łąkach”
Koordynator konkursu:
Anna Mielczarska,Paulina Zielińska
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 

ZAŁĄCZNIK

Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………………………………
imię i nazwisko autora
przez organizatorów konkursu ,,Owady na naszych łąkach'' zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
…………………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego