SPIS PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH LOTNIKÓW

W PUŁAWACH

 

 

1. Zachowanie agresywne ucznia

2. Zakłócenie toku lekcji

3. Podejrzenie, że uczeń posiada substancje uzależniające

4. Samodzielne opuszczenie przez ucznia zajęć szkolnych

5. Złe samopoczucie

6. Znamiona przemocy domowej

7. Niszczenie mienia

8. Podejrzenie uzależnienia od Internetu

 

 

 

Zachowanie agresywne ucznia

 

1. Zdecydowane przerwanie przez nauczyciela agresywnego zachowania

ucznia

2. Ustalenie faktów przez nauczyciela, pedagoga/psychologa szkolnego

i poinformowanie wychowawcy

3. Wychowawca informuje rodziców uczniów o zachowaniu

i konsekwencjach

4. Przeprowadzenie rozmowy zespołu nauczycieli z rodzicami dziecka,

w celu zdiagnozowania przejawianego agresywnego zachowania

5. W przypadku utrzymującego się zachowania agresywnego kieruje się

pismo do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka

i obniżenie oceny zachowania

 

 

Zakłócenie toku lekcji

 

1. Nauczyciel upomina ucznia, odwołując się do zasad szkolnych

2. Wpisuje uwagę do dziennika w przypadku braku zmiany zachowania

ucznia

3. Powiadomienie pedagoga/ psychologa szkolnego- rozmowa

dyscyplinująca z uczniem dotycząca negatywnego zachowania

4. Rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia

5. Rozmowa z rodzicami w zespole nauczycieli uczących

6. Zgłoszenie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną i obniżenie

oceny zachowania

 

 

Podejrzenie, że uczeń posiada substancje

uzależniające

 

1. Nauczyciel ustala fakty, a w przypadku posiadania substancji

uzależniających zabezpiecza ją

2. Powiadomienie dyrektora, wychowawcy, pedagoga/psychologa

szkolnego i rodziców.

3. Dyrektor wzywa Policję w przypadku zabezpieczenia substancji

przypominających narkotyk lub dopalacz

4. Rodzice odbierają dziecko ze szkoły

5. Rozmowa zespołu nauczycieli z rodzicami dziecka

 

 

Samodzielne opuszczenie przez ucznia zajęć

szkolnych

 

1. Ustalenie faktów przez nauczyciela, pedagoga/psychologa szkolnego

związane z nieobecnością ucznia

2. Podjęcie próby odnalezienia dziecka przez pedagoga/ psychologa

szkolnego

3. Powiadomienie rodziców, a w szczególnych przypadkach wezwanie

Policji

 

 

Złe samopoczucie

 

1. Wezwanie pielęgniarki przez wyznaczonego ucznia lub skierowanie

ucznia do pielęgniarki

2. Wezwanie rodziców w celu odbioru dziecka

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami i nieobecności pielęgniarki,

a pogarszającym się stanem zdrowia dziecka wezwanie pogotowia

 

 

Znamiona przemocy domowej

 

1. Powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela

2. Ustalenie faktów przez wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego

3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami

4. Uruchomienie Procedury Niebieskiej Karty lub zgłoszenie do Sądu

Rodzinnego

 

 

Niszczenie mienia

 

1. Ustalenie faktów przez nauczyciela

2. Powiadomienie wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego

3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i ustalenie formy rekompensaty

4. Powiadomienie Policji w szczególnych przypadkach

 

 

Podejrzenie uzależnienia od Internetu

 

1. Poinformowanie wychowawcy przez nauczyciela

2. Ustalenie faktów przez wychowawcę

3. Poinformowanie rodziców o obserwacjach dokonanych przez

wychowawcę i wskazanie kontaktu do specjalisty

4. Przeprowadzenie pogadanki w klasie dotyczącej higieny korzystania

z komputera