TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Data

Tematyka

Odpowiedzialni

1.

14.09. 2017 r.

- Spotkanie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły – informacje na temat zmian w oświacie (na stronie LKO)

- Spotkanie rodziców uczniów klas  IV, V i VI z nauczycielkami prowadzącymi przedmiot – Wychowanie do życia w rodzinie – przekazanie informacji o programie i tematyce zajęć.

- Wybór „Trójek klasowych” oraz przedstawicieli do Rady Rodziców.

- Spotkanie dyrektora z RR

- Zapoznanie rodziców z zasadami WSO oraz ze Statutem Szkoły, zapoznanie z kryteriami wymagań na poszczególne stopnie szkolne oraz ocenę zachowania.

- Przedstawienie planu spotkań z rodzicami.

- Potwierdzenie adresów zamieszkania i zameldowania uczniów.

- religia/etyka

- Ubezpieczenie uczniów – NNW

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

jw.

 

 

jw.

jw.

 

Wychowawcy klas

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

2.

19.10. 2017 r.

Spotkanie z rodzicami w ramach Otwartych drzwi” – spotkania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

- pogadanka pedagoga szkolnego

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

3.

07.12. 2017 r.

Spotkania z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami w ramach „Otwartych drzwi”.

- Przekazania informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie zachowania, a także o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I półrocze

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

4.

18.01.2018 r.

Spotkania z wychowawcami – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szk. 2017/2018.

- Podsumowanie pracy szkoły.

 

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

5.

15.03.2018 r.

Spotkanie z rodzicami w ramach Otwartych drzwi” – spotkania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

 

- Konsultacje  z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

6.

19.04.2018 r.

Spotkanie z rodzicami w ramach Otwartych drzwi” – spotkania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

- Konsultacje  z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

- Przekazanie przez wychowawców informacji bieżących.

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

7.

15.05.2018 r.

Spotkania z wychowawcami klas w ramach „Otwartych drzwi” oraz konsultacje z nauczycielami.

- Przekazanie informacji o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz o ocenie zachowania, a także o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za rok szkolny 2017/2018.

- Konsultacje  z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

 

Agnieszka Gruszecka,         Olga Bernat

 

 

 

Wychowawcy klas oraz dyrektor szkoły, a także rodzice uczniów mogą organizować dodatkowe terminy spotkań z rodzicami, zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

 

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu spotkań z rodzicami.