PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

im. POLSKICH LOTNIKÓW

W PUŁAWACH

 

 

 

 

Puławy 2017
Spis treści

 

Podstawa prawna programu wychowawczego szkoły

Wstęp

 1. System wartości
 2. Sylwetka absolwenta
 • Cele wychowawczo – profilaktyczne
 1. Metody i formy pracy
 2. Harmonogram działań
 3. Treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji w klasach I – VIII
 • Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i kulturalnym
 • Struktura oddziaływań wychowawczych
 1. Procedury postępowania w typowych sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia
 2. Współpraca szkoły z rodzicami
 3. Współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami wspierającymi rodzinę
 • Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły opracowano w oparciu o akty prawne:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

z 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa wprowadzająca prawo oświatowe
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - 4.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny

 

 

WSTĘP

 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach opiera się na hierarchii wartości uniwersalnych społecznie akceptowanych.

Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania, uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej. Określają kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Działania wychowawcze szkoły oparte są na współpracy całej społeczności szkolnej i na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły,
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – INTEGRACJA

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany we współpracy z rodzicami na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji programów: wychowawczego i profilaktyki realizowanych w latach ubiegłych
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

 

 1. SYSTEM WARTOŚCI

Do wartości uniwersalnych ustanowionych w naszej szkole w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły należą:

 

 • Odpowiedzialność
 • Obowiązkowość
 • Solidność
 • Samodzielność
 • Zaradność
 • Otwartość
 • Uczciwość
 • Prawdomówność
 • Szacunek
 • Patriotyzm
 • Tolerancja
 • Empatia
 • Asertywność
 • Umiejętność współdziałania w grupie
 • Krytycyzm
 • Odpowiedzialność

 

 

 

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA


Program wychowawczo - profilaktyczny naszej szkoły zakłada, iż w wyniku systema­tycznych i spójnych oddziaływań wychowawczych absolwent szkoły podstawowej, na miarę swojego wieku będzie:

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny co oznacza, że:

 • zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich prze­strzeganie,
 • rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,
 • czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej grupy,
 • posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym, respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,
 • dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać.
 • rozróżnia substancje szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, unika zachowań ryzykownych i nie stosuje używek.

 

Samodzielny, zaradny, otwarty, asertywny co oznacza, że:

 • zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich,
 • ma własne pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów i wypróbowuje je w swych działaniach,
 • wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń,
 • umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych

 

Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • stara się zasłużyć na zaufanie innych będąc szczerym i uczciwym,
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku szkolnym i domowym i stara się stosować do nich,
 • nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,
 • używa języka uprzejmego i oddającego uszanowanie dla innych,
 • potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych.

 

Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 • potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowią­zujących nie tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywi­lizacyjnym i dostrzec ewentualne rozbieżności,
 • z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,
 • odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych,
 • potrafi odróżnić dobro od zła; zachowania bezpieczne od niebezpiecznych
 • konstruktywnie spędza wolny czas
 • potrafi zwrócić się o pomoc w momentach kryzysu

 

III. CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE

 

Celem wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców jest pełne włączenie się w działania wychowawczo - profilaktyczne, aby prawidłowo wykreować postawę określoną w sylwetce absolwenta.

Głównym celem wychowania w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia obejmujący:

 • rozwój intelektualny,
 • rozwój społeczny,
 • rozwój zdrowotny,
 • rozwój moralny,
 • rozwój emocjonalny.

 

 1. W wymiarze intelektualnym:
 • kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego poszukiwania wiedzy,
 • kształcenie umiejętności prezentowania twórczej postawy,
 • kształcenie umiejętności komunikowania się,
 • kształcenie umiejętności spostrzegania i kojarzenia poprzez umiejętną obserwację, ćwiczenie pamięci i uwagi,
 • poznanie dorobku kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury własnego regionu.
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień.

 

 1. W wymiarze społecznym:
 • kształcenie umiejętności obiektywnej oceny własnych i cudzych zacho­wań oraz zdolności,
 • wyrobienie odwagi cywilnej, kształcenie wrażliwości uczuciowej,
 • przygotowanie do pełnienia przypisanych ról społecznych,
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • wychowanie komunikacyjne,
 • kształcenie umiejętności współpracy.
 • przestrzeganie norm społecznych bez używania przemocy (fizycznej i słownej)
 • kształcenie postaw asertywnych
 • kształcenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych

 

 1. W wymiarze fizycznym:
 • kształcenie sprawności fizycznej,
 • wyrobienie odporności na wszelkiego typu zagrożenia (profilaktyka),
 • kształcenie i promowanie postaw proekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania.
 • promowanie spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny i społecznie akceptowany
 • utrwalanie codziennych nawyków higienicznych
 1. W wymiarze duchowym:
 • kształcenie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność, wytrwałość,
 • wpajanie wartości uniwersalnych,
 • rozwój myślenia wartościującego,
 • umiejętność stawiania sobie celów i osiągania ich,
 • wyrabianie nawyku punktualności, ładu i porządku.
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w której zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych

 

 1. W wymiarze emocjonalnym:
 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz właściwej eks­presji uczuć i emocji,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do kultury i przeszłości własnego kraju,
 • poznanie dorobku kultury narodowej i uniwersalnej w sferze sztuki, na­uki, religii,
 • kształcenie postawy twórczej we wszystkich sferach życia,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania i podtrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi.
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać niektóre problemy

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
 • Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 • Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
 • Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

 1. METODY I FORMY PRACY

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców i ich oczekiwania, będą wprowadzać uczniów w świat wie­dzy naukowej, wdrożą ich do samodzielności, pomogą w podejmowaniu decy­zji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

 

Metody pracy:

 • Gry i zabawy
 • Dyskusje na forum grupy
 • Pogadanki
 • Scenki rodzajowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci
 • Treningi umiejętności
 • Symulacje
 • Wyjścia i wycieczki klasowe i szkolne
 • Udział w konkursach

 

Formy pracy:

 

 • Praca indywidualna
 • Praca w grupach
 • Praca w zespołach zadaniowych
 • Praca zbiorowa


 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

SFERA INTELEKTUALNA

Rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów.

 

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

 

Wspieranie w rozwoju uczniów mających trudności w nauce.

 

·  Diagnoza potrzeb i możliwości, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów

·  zajęcia rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów: koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe

 

·  promowanie i rozwijanie czytelnictwa

 

 

·  promowanie osiągnięć uczniów: udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, eksponowanie prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, gazetce szkolnej i lokalnej, stronie internetowej szkoły

·  projektowanie i realizacja projektów klasowych i szkolnych

·  organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

·  realizacja programów własnych

·  realizacja zajęć w ramach indywidualnych programów nauki

Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny

Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, nauczyciele

świetlicy, biblioteki, pedagog i psycholog szkolny,

Wychowawcy klas

 

Opiekunowie projektów

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy

 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego uczniów:

·  wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych

·  korzystanie z pracowni przedmiotowych

·  wykorzystywanie

·  wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, multimediów i Internetu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Kształtowanie kultury języka

 

·  utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie

·  udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, lekcje biblioteczne

·  wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, centrów nauki, domów kultury

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze

Cały rok

SFERA SPOŁECZNA

Umiejętność pracy w zespole

 

·  udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych, projektach edukacyjnych

·  działania samorządu uczniowskiego, imprezy, uroczystości

·  prowadzenie gazetki szkolnej

Nauczyciele przedmiotowi, opiekunowie kół zainteresowań, opiekunowie projektów,

opiekun samorządu.

Cały rok

Umiejętności komunikacji międzyludzkiej

·  nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy

·  kształtowanie zdolności rozwiązywania konfliktów

·  nabywanie zasad właściwej komunikacji

·  kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych

Pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi

Cały rok

SFERA DUCHOWA

Kształtowanie u ucznia postawy przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, narodowego i europejskiego

·   Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, hymnem szkolnym, sztandarem:

-     akademia z okazji Dni  Patrona szkoły

-     pogadanki, dyskusje

·   Współudział w organizacji i udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych:

-     organizowanie apeli, akademii

-     organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, jasełka, mikołajki, wigilia, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka 

·   Aktywna praca samorządu uczniowskiego:

-     organizacja wyborów opiekuna samorządu i prezydium

-     inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych

-     organizacja i udział w „małym wolontariacie”

-     organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych

-     redagowanie kolumny samorządu szkolnego w gazetce szkolnej

·   Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych lokalnych i kształtowanie postaw patriotycznych:

-     nauka oraz przypominanie hymnu państwowego

-     udział i pomoc w organizacji spotkań wigilijnych, wielkanocnych

-     uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, np. Święta Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja

-     Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku okazywania im szacunku: udział w apelach i uroczystościach szkolnych, organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej

-     Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (statut, zasady oceniania, program wychowawczo – profilaktyczny, regulaminy)

Wychowawca, nauczyciel muzyki, nauczyciel języka polskiego, samorząd uczniowski, wychowawcy

Cały rok

SFERA EMOCJONALNA

Kształtowanie w uczniach tolerancji

·  symulowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu sposobów kulturalnego wyrażania własnego zdania, uważnego słuchania innych

·  poznawanie kultur, religii, tradycji innych narodów

·  Organizowanie szkolnych Dni Integracji

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

Ukierunkowanie uczuć i emocji

 

·  kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć i emocji

·  nauka kontroli własnych emocji

·  umiejętność budowania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem

·  zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

·  Wspierania dziecka w radzeniu sobie z emocjami odreagowywaniem napięć i stresu

-     ćwiczenie umiejętności społecznych

-     trening zastępowania agresji

·     Kształtowanie umiejętności:

-     nazywanie i okazywanie uczuć

-     skutecznego komunikowania się

-     rozładowania napięcia związanego z przezywanymi trudnościami

-     opieranie się negatywnej presji rówieśników

-     współpracy i współdziałania w grupie

-     podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji problemowych

Spotkania z psychologiem, pedagogiem szkolnym, grupy wsparcia, dramy, spotkania okolicznościowe z członkami rodzin

Cały rok

Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji

·  Prowadzenie zajęć integrujących zespół klasowy

·  Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresje”, „Trzy koła”, „Fantastyczne możliwości”, „Domowi detektywi”, „Bezpieczna szkoła” itp.

·  nabywanie postaw asertywnych, nauka stosownego używania słowa „nie” jako postawy, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości

·  nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie

·  rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach nietypowych/trudnych

·  nabywanie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych, przedstawienie roli integracji

·  wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom

·  Zawieranie umów i kontraktów klasowych

·  Dostarczanie uczniom wiedzy na temat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji problemowych

·  Uświadomienie rodzicom ich roli związanej ze wspieraniem dziecka (stawianie granic, norm i zasad panujących w domu oraz konsekwencje ich nie przestrzegania)

-     Pogadanki dla rodziców

-     Konsultacje indywidualne dla rodziców

-     Organizowanie imprez z udziałem rodziców (spotkania integracyjne, Ikarki, Gala „Nasi najlepsi”)

Dyrektor szkoły, wychowawcy, samorząd uczniowski, pedagog, psycholog

 

Cały rok

SFERA FIZYCZNA

Dostarczanie wiedzy na temat substancji uzależniających, środków psychoaktywnych i konsekwencji ich używania

·  Wyposażenie w wiedze na temat szkodliwości i negatywnych konsekwencji używania środków psychoaktywnych, a w szczególności:

·  szkód rozwojowych wynikających z używania tych substancji

·  mitów i stereotypów związanych z używaniem tych substancji

·  przyczyn sięgania do środków psychoaktywnych

·  faz rozwijania się uzależnienia od środków psychoaktywnych

·  Zapoznanie uczniów z niebezpieczeństwem wynikającym ze stosowania używek, narkotyków, nadużywanie leków.

·  Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty, rodzajów, sposobów powstawania i możliwości leczenia uzależnień oraz współuzależnienia

·  Wyposażenie w wiedzę na temat:

·  cech charakterystycznych dla wieku rozwojowego dziecka (osobowość, potrzeby, kontakty społeczne, wpływ grupy rówieśniczej)

·  rodzajów środków psychoaktywnych

·  przyczyn sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci

·  jak rozpoznać ze dziecko sięga po środki psychoaktywne

·  gdzie szukać pomocy w razie zaobserwowania niepokojących objawów

·  Prowadzenie prelekcji dla nauczycieli i rodziców na temat psychicznego rozwoju dzieci i ich osobowości

·  Przeprowadzenie zajęć „Asertywność – sztuka bycia sobą”

·  Organizowanie spotkań dla uczniów z przedstawicielem „Monaru”

·  Zapoznanie rodziców ze szkolnym systemem wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne

·  Pogadanka podczas spotkania z rodzicami

·  „Bezpieczeństwo w sieci i media”

·  Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresje”, „Trzy koła”,  „Fantastyczne możliwości”, „Domowi detektywi”, „Bezpieczna szkoła”, „Tak czy Nie”, „Krótkiej interwencji”, , itp.

wychowawcy klas

pedagog szkolny/psycholog

przedstawiciele „Monaru”

Nauczyciele przeszkoleni w zakresie krótkiej interwencji

 

 

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią

·  Kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku:

·  Zapoznanie z zalecanymi działaniami profilaktycznymi w przypadkach zagrożenia fizycznego i cyfrowego uczniów

·  pogadanki, warsztaty, prelekcje, zajęcia w terenie, próbne alarmy

·  Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia:

·  pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje w terenie, próbne alarmy

·  Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

·  udział w kursie pierwszej pomocy

·  Nabywanie umiejętności w obszarze edukacji

·  komunikacyjnej:

·  udział w kursie na kartę rowerową, zdobycie karty rowerowej, spotkania z policją, zajęcia w terenie, gry symulacyjne

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

Dbamy o zdrowie

·  Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego:

-     realizowanie edukacji ekologicznej

-     wycieczki do miejsc ochrony pomników przyrody, parków narodowych

·  Diagnozowanie swoich potrzeb, nawyków i kształtowanie umiejętności określania ich wpływu na zdrowie.

·  Promowanie wartości zdrowego stylu życia:

-     pogadanki, dyskusje

-     spotkania z pielęgniarką szkolną

-     wdrażanie do realizacji zadań programu profilaktyki

·  Doskonalenie sprawności fizycznej

-     udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych sekcjach sportowych

-     zajęcia na basenie

-     udział w zawodach sportowych

·  Aktywne spędzanie wolnego czasu:

-     plansze i reklamy

-     artykuły prasowe i gazetki klasowe

Wychowawcy, nauczyciele przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Cały rok

                   

 

 

 1. TREŚCI WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI W KLASACH I – III i IV – VIII

 

OBSZAR

ZADANIA KLASY I - III

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom problemowym;

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie patriotyczne

 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

•  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań  w celu zapobiegania dyskryminacji;

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

• Kształtowanie postaw patriotycznych (Zna godło, hymn państwowy i inne symbole narodowe; Okazuje szacunek wobec symboli narodowych; Poznaje i śpiewa pieśni patriotyczne; Zna i odwiedza lokalne miejsca pamięci narodowej; Poznaje sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych); Zna patrona szkoły, hymn szkolny, przestrzega ceremoniału szkolnego; Zna polskie obrzędy i zwyczaje oraz uczestniczy w ich kultywowaniu; Nabywa umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną)

Relacje kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

•  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

•  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

•  kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

•  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Zdrowie edukacja zdrowotna

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

OBSZARY

 

 

ZADANIA

 

 

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady,

kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań - prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej - osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej po- stawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie postawy pro aktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie - celów krótko i długoterminowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZARY

 

 

ZADANIA

 

 

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Relacje – kształtowanie

postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

 

 

 

 

OBSZARY

 

 

ZADANIA

 

 

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowania samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności

właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wychowanie patriotyczne

Kształtowanie postaw patriotycznych (Okazuje szacunek do własnego kraju, symboli narodowych, religijnych i pamiątek historycznych; Rozumie potrzebę kultywowania tradycji i zwyczajów narodowych; Dostrzega potrzebę więzi z krajem ojczystym; Posiada wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów regionu i kraju; Aktywnie uczestniczy w szkolnych i lokalnych uroczystościach patriotycznych; Dba o lokalne miejsca pamięci narodowej; Przestrzega ceremoniału szkolnego; Aktywnie bierze udział w obchodach Dni Patrona Szkoły; Doskonali umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną)

 

 

 

OBSZARY

 

 

ZADANIA

 

 

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 • STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE

WYCHOWAWCZYM, KULTURALNYM I PROFILAKTYCZNYM

 

W Szkole Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach odbywają się uroczystości i imprezy zgodne z harmonogramem imprez na dany rok szkolny.

 

Lp.

Termin

Uroczystości

1.

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.

Wrzesień

Rocznica wybuchu II wojny światowej

3.

Wrzesień

Festiwal Piosenki Żołnierskiej

4.

30 września

Dzień Chłopaka

5.

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

6.

Październik

Pasowanie na ucznia klasy I

7.

Listopad

Odwiedzanie grobów na puławskich cmentarzach

8.

5 – 11 listopada

Dni Patrona Szkoły

9.

11 listopada

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.

30 listopada

Andrzejki

11.

6 grudnia

Mikołajki

12.

Grudzień

Festiwal piosenki świątecznej

13.

Grudzień

Wigilie klasowe

14.

Grudzień

Jasełka

15.

21 – 22 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

16.

Styczeń

Zabawa Karnawałowa

17.

14 lutego

Walentynki

18.

Luty/ marzec

Gala – Nasi Najlepsi

19.

8 marca

Dzień Kobiet

20.

21 marca

Powitanie wiosny

21.

22 kwietnia

Światowy Dzień Ziemi

22.

Kwiecień/ maj

Dni Integracji

23.

3 maja

Rocznica Konstytucji 3 Maja

24.

26 maja

Dzień Matki

25.

1 czerwca

Dzień Dziecka

26.

Czerwiec

Wybory do Samorządu Szkolnego

27.

Czerwiec

Dni Puław

28.

Czerwiec

Ikarki – podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 

29.

Czerwiec

Pożegnanie absolwentów szkoły

30.

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

 • STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
  1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo – profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

 1. uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrze­gania obowiązujących norm,
 2. uświadamiać własną wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokontroli i samooceny,
 3. uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,
 4. zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego,
 5. uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 6. dbać o poprawne wyrażanie się uczniów,

Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmioto­wych do ukazywania:

 1. wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka
 2. przykładowych postaw bohaterów literackich i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei historycznych
 3. rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów
 4. tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka, wartości rodziny w życiu człowieka,
 5. piękna przyrody i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji
 6. znaczenia norm moralnych w życiu człowiek
 7. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TYPOWYCH SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM UCZNIA

 

SPIS PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH LOTNIKÓW W PUŁAWACH

 1. Zachowanie agresywne ucznia
 2. Zakłócenie toku lekcji
 3. Podejrzenie, że uczeń posiada substancje uzależniające
 4. Samodzielne opuszczenie przez ucznia zajęć szkolnych
 5. Złe samopoczucie
 6. Znamiona przemocy domowej
 7. Niszczenie mienia
 8. Podejrzenie uzależnienia od Internetu

Zachowanie agresywne ucznia

 1. Zdecydowane przerwanie przez nauczyciela agresywnego zachowania ucznia
 2. Ustalenie faktów przez nauczyciela, pedagoga/psychologa szkolnego i poinformowanie wychowawcy
 3. Wychowawca informuje rodziców uczniów o zachowaniu

i konsekwencjach

 1. Przeprowadzenie rozmowy zespołu nauczycieli z rodzicami dziecka,

w celu zdiagnozowania przejawianego agresywnego zachowania

 1. W przypadku utrzymującego się zachowania agresywnego kieruje się pismo do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka

i obniżenie oceny zachowania

 

Zakłócenie toku lekcji

 1. Nauczyciel upomina ucznia, odwołując się do zasad szkolnych
 2. Wpisuje uwagę do dziennika w przypadku braku zmiany zachowania ucznia
 3. Powiadomienie pedagoga/ psychologa szkolnego- rozmowa dyscyplinująca z uczniem dotycząca negatywnego zachowania
 4. Rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia
 5. Rozmowa z rodzicami w zespole nauczycieli uczących
 6. Zgłoszenie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną i obniżenie oceny zachowania

Podejrzenie, że uczeń posiada substancje uzależniające

 1. Nauczyciel ustala fakty, a w przypadku posiadania substancji uzależniających zabezpiecza ją
 2. Powiadomienie dyrektora, wychowawcy, pedagoga/psychologa szkolnego i rodziców.
 3. Dyrektor wzywa Policję w przypadku zabezpieczenia substancji przypominających narkotyk lub dopalacz
 4. Rodzice odbierają dziecko ze szkoły
 5. Rozmowa zespołu nauczycieli z rodzicami dziecka

 

Samodzielne opuszczenie przez ucznia zajęć szkolnych

 1. Ustalenie faktów przez nauczyciela, pedagoga/psychologa szkolnego związane z nieobecnością ucznia
 2. Podjęcie próby odnalezienia dziecka przez pedagoga/ psychologa szkolnego
 3. Powiadomienie rodziców, a w szczególnych przypadkach wezwanie Policji

 

Złe samopoczucie

 1. Wezwanie pielęgniarki przez wyznaczonego ucznia lub skierowanie ucznia do pielęgniarki
 2. Wezwanie rodziców w celu odbioru dziecka
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami i nieobecności pielęgniarki,

 a pogarszającym się stanem zdrowia dziecka wezwanie pogotowia

 

Znamiona przemocy domowej

 1. Powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela
 2. Ustalenie faktów przez wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego
 3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami
 4. Uruchomienie Procedury Niebieskiej Karty lub zgłoszenie do Sądu Rodzinnego

 

Niszczenie mienia

 1. Ustalenie faktów przez nauczyciela
 2. Powiadomienie wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego
 3. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i ustalenie formy rekompensaty
 4. Powiadomienie Policji w szczególnych przypadkach

 

Podejrzenie uzależnienia od Internetu

 1. Poinformowanie wychowawcy przez nauczyciela
 2. Ustalenie faktów przez wychowawcę
 3. Poinformowanie rodziców o obserwacjach dokonanych przez wychowawcę i wskazanie kontaktu do specjalisty
 4. Przeprowadzenie pogadanki w klasie dotyczącej higieny korzystania

z komputera

Procedury postępowania i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów stanowią odrębny dokument szkolny BEZPIECZNA SZKOŁA opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 1. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 1. Szkoła przyjmuje wspierającą i uzupełniającą rolę w wychowaniu dziecka, albowiem bezwzględny priorytet ma dom rodzinny.
 2. Zasady współpracy z rodzicami uwzględniają:
 • przepływ informacji o uczniach pomiędzy rodzicami i nauczycielami,
 • poradnictwo dla rodziców,
 • udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • kierowanie do ekspertów (psychologów, logopedów itp.).
 1. Informacji dotyczących nauki zachowania dziecka w szkole może udzielać: wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog szkolny i psycholog.
 • Informacje dotyczące dziecka mogą być przekazywane na spotkaniach z rodzicami, a także telefonicznie i listownie.
 • Informacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi rodzice (opie­kuni prawni) otrzymują wyłącznie na spotkaniach z wychowawcą.
 • Informacji o uczniu nauczyciel nie udziela w czasie lekcji i podczas peł­nienia dyżurów.
 1. Wychowawcy klas i nauczyciele zapoznają rodziców:
 • ze statutem szkoły
 • ze szkolnym programem wychowawczo - profilaktycznym, w celu nawiązania współpracy wyszczególnionych zadań.
 • z wymaganiami edukacyjnymi,
 • z zasadami oceniania.
 1. 5. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie poprzez:
 • pedagogizację rodziców - krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga (10 – 15 min.) na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,
 • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych proble­mów wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, przez pe­dagoga, wychowawcę klasy,
 • informowanie o zasadach współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
 • udzielenie pomocy rodzinom potrzebującym pomocy (patologicznym, niewydolnym wychowawczo, ubogim).
 • przekazywanie informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę (Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, telefon zaufania, Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Fundacja Praesterno, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” i inne).
 • Rodzice informowani są na bieżąco o ważnych sprawach dotyczący ich dziecka
 1. Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej dziedzinie (wychowawczej, kulturalnej, gospodarczej, organizacji wycieczek itp.), świadomie podjąwszy współpracę.
 • rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców
 • rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i usprawiedliwiania nieobecno­ści dziecka
 • rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka
 • rodzice powinni zapewnić dziecku w domu rodzinnym odpowiednie wychowanie oraz warunki do nauki.
 • Rodzice są współorganizatorami wycieczek okolicznościowych oraz imprez klasowych i szkolnych.
 • Rodzice biorą udział w realizowaniu szkolnych programów wpływających na rozwój i kształtowanie osobowości dzieci.
 1. Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebra­niach klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb, winno dotyczyć:
 • oczekiwań rodziców wobec szkoły,
 • skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,
 • programu wychowawczego szkoły,
 • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • przedmiotowych systemów oceniania.

 

 1. WSPÓŁPRACA Z SAMORZADEM LOKALNYM IINSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI RODZINĘ

 

 • Od 2000 roku w szkole jest realizowany Profilaktyczno - Rozwojowy Program Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”. Realizacja programu odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta.
 • Nawiązała się ścisła współpraca z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta d/s profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Urząd Miasta stwarza nauczycielom możliwość korzystania z różnego rodzaju bezpłatnych szkoleń profilaktycznych. Ponadto uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w imprezach o tematyce profilaktycznej organizowanych przez Urząd Miasta.
 • Uczniowie mogą korzystać z różnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach diagnozy i terapii ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia zdolnego, wsparcie dla rodziców w postaci warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców organizowanych przez PPP
 • Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wspierania rodzin naszych uczniów w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się dziećmi i rodziną np. Ognisko Wychowawcze, Sąd Rodzinny, Dom Dziecka, MOPS, świetlica środowiskowa, Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Fundacja Praesterno, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,


XII. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNEGO

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • analiza wytworów pracy dzieci
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy o przeżyciach dzieci podczas różnorodnych działań
 • rozmowy z nauczycielami
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycianalizy przypadków.

Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dokonywana będzie po każdym roku szkolnym, a wnioski z niej będą szczegółowymi celami do realizacji na każdy rok szkolny. Szczegółowe cele do realizacji  na każdy rok szkolny będą opracowane na podstawie: harmonogramu działań, treści do realizacji dla klas, dokonanej ewaluacji Programu, dokonanej diagnozy. Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach w porozumieniu z Rada Rodziców w dniu 19 wrzesnia 2017 r.